WYKONAWCY

Instytut Elektrotechniki

WYKONAWCY

Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

WYKONAWCY

Instytut Tele- i Radiotechniczny

WYKONAWCY

Instytut Chemii Przemysłowej

WYKONAWCY

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

Koordynator Projektu
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
andrzej.demenko@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652126
fax. służbowy: 61 6652126

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice.

Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1970-86 r. asystent, starszy asystent, adiunkt w PP, badania nt. modelowania pól i polowych modeli przetworników elektromechanicznych; (b) 1987-92 r. doc. w PP, badania nt. projektowania przetworników elektromagnetycznych; (c) 1992-2003 r. prof. nadzw. PP (1994/95 w Liege University), badania nt. układów 3-D i zagadnień odwrotnych; (d) prof. wizytujący w Louisiana State University w USA w 2004 r.; (e) wykładowca w uniwersytetach w Leuven, Aachen, Liege i Dortmundzie; (f) obecnie prof. zw. PP, badania nt. nowych ujęć metody elementów skończonych; (g) wykonawca 12 grantów KBN, grantu rządu Belgijskiego i NSF USA; (h) 1987-93 r. prodziekan Wydz. Elektrycznego PP; (i) od 1999 r. kierownik Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych PP; (j) od 2010 r. redaktor naczelny Archives of Electrical Engineering.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 260 publikacji naukowych w tym ponad 50 w czasopismach z listy filadelfijskiej i 4 monografie, np.:
1. Demenko A., Symulacja dynamicznych stanów pracy maszyn elektrycznych w ujęciu polowym, WPP, Poznań 1997.
2. Demenko A., Obwodowe modele układów z polem elektromagnetycznym, WPP, Poznań 2004. 
Najczęściej cytowany artykuł: Movement simulation in FE analysis of electric machine dynamics, IEEE Trans. on Mag., No.3, 1996.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 5 rozpraw doktorskich.
Recenzje: 16 recenzji rozpraw doktorskich, 15 recenzji rozpraw habilitacyjnych, 11 recenzji wniosków o tytuł.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z uniwersytetami w Dortmundzie, Southampton, Liege, Leuven, Lille, Mariborze, z RWTH Aachen, Louisiana State University i Ośrodek Bad. firmy OTIS w USA. Współpraca związana z członkowstwem w: (a) Advisory Board COMPELu; (b) Komitetach Naukowych Konferencji IEEE i IET nt. obliczeń pola elektromagnetycznego, np. CEM, Compumag, CEFC, EMF, ISEF, ICEM, EPNC. Owocem współpracy było przeprowadzenie przez Radę Wydz. Elektrycz. PP postępowania o nadanie stopnia dra hab. K. Hameyerowi z RWTH Aachen i tytułu prof. S. Kuligowi z Dortmundu.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN od 2003 r.; (b) Przewodniczący Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Poznaniu, (c) Zastępca Przewod. Zarządu Głów. Polskiego Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, (d) redaktor naczelny Roczników PTETiS; (e) reprezentant Europy (z wyboru) w Radzie International Compumag Society, od 2011 r.; (f) Przewodniczący Steering Committee renomowanego Sympozjum EPNC.


prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

Kierownik Zespołu Badań nad Obwodami Magnetycznymi oraz Metodami Obliczeń Projektowych i Optymalizacyjnych
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Wojciech.szelag@put.poznan.pl; tel. służbowe: 61 6652116, fax. służbowy: 61 6652116

Dyscyplina naukowa
Elektrotechnika. Specjalność naukowa – maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, informatyka stosowana, układy wykonawcze automatyki.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1979-82r. słuchacz Studium Doktoranckiego „Elektrotechnika” na PP; (b) 1982-98r. asystent, starszy asystent, adiunkt w PP, badania nt. polowej analizy maszyn elektrycznych; (c) 1984-87r. staż i praca w OBRPS Poznań; (c) 1998r. stopień naukowy dr hab.; (d) 2000-01r. wykładowca w Politechnice Szczecińskiej; (f) od 2001 praca w PWSZ w Lesznie na stanowisku profesora; (g) od 2003r. prof. PP, badania nt. zjawisk sprzężonych w przetwornikach z cieczą magnetoreologiczną i maszynach magnetoelektrycznych; (h) 2011r. tytuł naukowy prof.; (i) wykonawca 14 grantów KBN, udział w realizacji 2 projektów europejskich, kierowanie 10 projektami finansowanymi przez firmę OTIS z USA.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 190 publikacji naukowych w tym ponad 20 w czasopismach z listy filadelfijskiej i 3 monografie, 10 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym 1 patent europejski, np.: 
Szeląg W., Przetworniki elektromagnetyczne z cieczą magnetoreologiczną, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
Piech J., Szeląg W., Elevator brake with magneto-rheological fluid European patent EP 2 197 774 B1, 21.12.2011r.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo w 4 rozprawach doktorskich.
Recenzje: 5 recenzji rozpraw doktorskich, recenzja wydawnicza monografii habilitacyjnej.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z uniwersytetami w Brnie, Liege, Leuven, firmami OTIS w USA i SNECMA w Francji. 

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
Od 2007 r. sekretarz Komisji Nauk Elektrycznych PAN – oddz. w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Komitety Programowe konferencji: ZKwE, Symposium on Electrical Machines, Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Symposium Micromachines and Servosystems.


prof. dr hab. inż. Lech Nowak

prof. dr hab. inż. Lech Nowak

Główny wykonawca
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
lech.nowak@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652380, fax. służbowy: 61 6652126

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice,
algorytmy optymalizacji.
Więcej

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 200 publikacji naukowych w tym 38 w czasopismach z listy filadelfijskiej (31 w czasopismach zagranicznych z tej listy), 4 patenty i 2 monografie: 
1. Nowak L., Optymalizacja acyklicznych przetworników elektromechanicznych z uwzględnieniem stanów dynamicznych, WPP, Poznań 1987,
2. Nowak L., Modele polowe przetworników elektromechanicznych w stanach nieustalonych, WPP, 1999.
Ponad 40 cytowań w czasopismach z listy Web of Science.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 3 rozprawy doktorskie zakończone, 1 w końcowej fazie.
Recenzje: 14 recenzji rozpraw doktorskich, 5 recenzji rozpraw habilitacyjnych, 3 recenzje wniosków o tytuł, 3 recenzje wniosków o stanowiska profesorskie.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z uniwersytetami w Dortmundzie, Southampton, Liege, Leuven, Lille, Mariborze, z RWTH Aachen: wizyty naukowe, współorganizacja konferencji EPNC; (b) udział w Komitetach Naukowych i redakcyjnych Konferencji EPNC ISEF, EMF. Owocem współpracy było przeprowadzenie przez Radę Wydziału Elektrycznego PP postępowania o nadanie stopnia dr. hab. K. Hameyerowi z RWTH Aachen i tytułu profesorskiego S. Kuligowi z Dortmundu. Czterokrotnie byłem współwydawcą specjalnych wydań czasopisma COMPEL z listy filadelfijskiej.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) Przewodniczący Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2002 r.), (b) Członek Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2011 r.); (c) Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2002 r.), (d) Członek Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Poznaniu (od 1986 r.); (e) Członek IEEE Sekcja Polska (1996-2001).


dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński

dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
wieslaw.lyskawinski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652781

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, układy wykonawcze automatyki, napęd elektryczny, metody numeryczne w technice, informatyka stosowana.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1990-98 r. asystent starzysta, asystent w PP, badania nt. metod wyznaczania rozkładu pól magnetycznych oraz wykorzystania metod polowych do obliczania sił i momentów elektromagnetycznych; (b) 1998-2012 r. adiunkt, wykładowca w PP, badania nt. analizy polowych zjawisk sprężonych w transformatorze impulsowym; (c) od 2012 r. adiunkt z hab. w PP. 

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 60 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach w tym 4 z listy filadelfijskiej, 2 rozdziały w monografiach i 2 monografie: 
1. Łyskawiński W., Formy kwadratowe do jednoznacznego ujęcia polowego sił i momentów ponderomotorycznych w przetwornikach elektromechanicznych, Poznań 1997.
2. Łyskawiński W. Analiza stanów pracy i synteza transformatora impulsowego w ujęciu polowym, WPP, Poznań 2012. 

Kształcenie kadr:
Promotorstwo 24 i recenzje 11 prac dyplomowych.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z firmą Otis Elevator Company z USA - udział w realizacji 3 projektów:
- Professional services to design, develop, analyze, fabricate and test a magnetorheological fluid brake for OTIS residential 1.5TR elevator mach;
- Professional services to design, develop, analyze, fabricate and test a permanent magnet biased brake for OTIS GEN2 5D elevator machine;
- Development of Magnetorheological Fluid Brake, Pre-Production Demonstrator. 

Czynny udział w organizacjach naukowych i technicznych:
(a) Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 1999 r.; (b) Członek Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Poznaniu od 2011 r.; (c) Członek Komitetu Organizacyjnego Symposium on Electrical Machines SME 2007.


dr inż. Jerzy Kołowrotkiewicz

dr inż. Jerzy Kołowrotkiewicz

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Jerzy.kolowrotkiewicz@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 66525695
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) Instytut Elektrotechniki Przemysłowej Politechnika Poznańska; 1970-1979 – asystent i starszy asystent, od 1.10.1979 do 30.09.2009 adiunkt; (b) MIKROMA S.A Września ul Batorego 4 od 01.04. 2010 do 31.03.2012 Inżynier projektu ISP-1 WP 6: Propellant Electric Pump; (c) „Nowa generacja energooszczędnych napędów do pomp i wentylatorów dla górnictwa” 01.07.2010 do 28.02.2013- specjalista d.s. badawczych.

Publikacje naukowe:
Ponad 50 publikacji naukowych.

Patenty:
Kołowrotkiewicz J., Dąbrowski M., Małecki A., Zgodziński T., Segmentowy rdzeń twornika magnetoelektrycznej prądnicy synchronicznej zwłaszcza do rowerów, Pat. PRL nr 148521 opubl.23.02.1989.- patent wdrożony w Zakładach Rowerowych ROMET w Poznaniu. 
Zgłoszenie patentowe:
P.401961 z dnia10.12.2012 r., Jędryczka C., Szeląg W., Kołowrotkiewicz J., 
Sposób poprawy współczynnika mocy i sprawności silników synchronicznych magnetoelektrycznych o rozruchu asynchronicznym.

Kształcenie kadr:
Promotor około 35 prac dyplomowych głównie magisterskich.


dr inż. Paweł Idziak

dr inż. Paweł Idziak

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Pawel.idziak@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652781
fax. służbowy: 61 6652389

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, układy wykonawcze automatyki, badanie i diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, alternatywne źródła energii.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1977-85 r. asystent, starszy asystent, od 1985 r. adiunkt w PP, badania m.inn. nt. zjawisk zachodzących w zestyku ślizgowym maszyn prądu stałego, bezinwazyjna diagnostyka maszyn wirujących; (b) 1986-1994 r. samodzielny technolog w Pracowni Sterowań Siłowni Okrętowych Z.P.M. H. Cegielski w Poznaniu; w tym uruchomienie zespołów prądotwórczych elektrowni Soroni-Rodhos Gracja, morskie próby zdawcze siłowni okrętowych; (c) współudział w opracowaniu systemu sterowania SANO 2;
(d) Kierownik kilkunastu prac realizowanych dla krajowych podmiotów gospodarczych.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 80 publikacji naukowych w tym 6 w czasopismach z listy filadelfijskiej, 1 monografia i 1 rozdział w monografii, współautor patentu krajowego. 

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: ponad 30 prac dyplomowych w większości prac magisterskich.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z firmą Otis Elevator Company z USA - udział w realizacji 2 projektów: (a) Professional services to design, develop, analyze, fabricate and test a magnetorheological fluid brake for OTIS residential 1.5TR elevator mach; (b) Professional services to design, develop, analyze, fabricate and test a permanent magnet biased brake for OTIS GEN2 5D elevator machine.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
Członek Sekcji Maszyn Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki PAN od 2007.


dr inż. Jacek Mikołajewicz

dr inż. Jacek Mikołajewicz

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Jacek.mikolajewicz@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652396


Dyscyplina naukowa, specjalność:
elektrotechnika, informatyka, elektrodynamika techniczna, maszyny elektryczne, napęd elektryczny,
układy wykonawcze automatyki, informatyka stosowana.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2002- adiunkt w PP, badania dotyczące analizy dynamiki przetworników elektromechanicznych o ruchu liniowym.

Publikacje naukowe, patenty: 
Autor i współautor blisko 50 publikacji naukowych, w tym 7 w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Współautor międzynarodowego zgłoszenia patentowego, USA.

Kształcenie kadr:
Promotor 13 prac dyplomowych.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z OTIS Elevator Company z USA w ramach realizacji projektów: (a) Development of linear Propulsion Structure and Auxiliary EM Guidance
for Multicar Rope-less Elevator System, oraz (b) Provision of Intermediate Design for Optimized Propulsion Subcomponents of Rope-less Elevator.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych:
(a) Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), (b) Członek Members Literati Club, (c) Członek Polska Foresight 2020.


dr inż. Wojciech Pietrowski

dr inż. Wojciech Pietrowski

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
wojciech.pietrowski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652396
fax. służbowy: 61 6652126

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2002-2003 asystent; (b) od 2003 adiunkt Zakładu Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych PP.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 60 publikacji naukowych w tym 10 w czasopismach z listy filadelfijskiej i 1 monografia, np.:
Demenko A., Nowak L., Pietrowski W., Calculation of magnetization characteristic of a squirrel cage machine using egde element method, COMPEL, Vol. 23 No.4, 2004, pp. 1110-1118.
Pietrowski W., Wavelet analysis of axial flux in an induction machine on no-load test, Przegląd Elektrotechniczny R. 88 Nr 7b/2012, ss. 20-23
Pietrowski W., Field-Circuit Analysis of Influence of Stator Winding Asymmetry On Axial Flux Using 3D Machine Model, Proceedings of XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, 26-29 June 2012, Pula, Croatia, pp.41-42.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 24 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Współpraca międzynarodowa:
Koordynator programu Sokrates Erasmus od 01.10.2002 do 01.03.2005.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
Sekretarz Naukowy International Steering Committee of Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits.


dr inż. Mariusz Barański

dr inż. Mariusz Barański

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
mariusz.baranski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652636
fax. służbowy: 61 6652381

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, metody numeryczne w technice, informatyka stosowana, komputerowa symulacja zjawisk sprzężonych elektromagnetycznych i cieplnych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:

(a) Studia w ramach programu Erasmus-Socrates w KUL Leuven; (b) od 2002 r. asystent w PP, badania nt. zjawisk sprzężonych w maszynach indukcyjnych klatkowych;
(c) 2005 r. staż przemysłowy w Mikroma S.A.; (d) 2010 r. stopień naukowy doktora; (e) od 2010 r. sekretarz Archives of Electrical Engineering.

Publikacje naukowe i patenty: 
Ponad 30 publikacji naukowych w tym 5 w czasopismach z listy filadelfijskiej, 3 zgłoszenia patentowe.

1.Barański. M., Szeląg W., Finite element analysis of transient electromagnetic-thermal phenomena in a squirrel cage motor working at cryogenic temperature, IET Science Measurement and Technology, pp. 1-7, September 2012,doi: 10.1049/iet-smt.2011.0115.

2.Barański M., Demenko A.,Łyskawiński W., Szeląg W., Finite element analysis of transientelectromagnetic-thermal phenomena in a squirrel cage motor, The InternationalJournal for Computation and Mathematics in Electrical and ElectronicEngineering, Vol. 30, No. 3, pp 832 - 840, 2011.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo i recenzje prac dyplomowych.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z uniwersytetem w RWTH Aachen i firmami OTIS w USA. 

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych:
Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.


dr inż. Dorota Stachowiak

dr inż. Dorota Stachowiak

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
dorota.stachowiak@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652396
fax. służbowy: 61 6652389

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa :
(a) 1999 – 2003 słuchaczka studiów doktoranckich ,,Automatyka i Robotyka”; (b) 2000-2004 r. asystentka w PP, badania nt. zastosowania nowych metod rozwiązywania równań pola do wyznaczania momentu elektromagnetycznego maszyn elektrycznych; (c) obecnie adiunkt w PP, badania nt. projektowania przetworników elektromagnetycznych, analizy sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, magnetosprężystych i mechanicznych w przetwornikach magnetostrykcyjnych.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 50 publikacji naukowych w tym 8 w czasopismach z listy filadelfijskiej i 1 rozprawa, np.: 
1. Stachowiak D., Wyznaczanie momentu elektromagnetycznego maszyn magnetoelektrycznych metodą węzłowych i krawędziowych elementów skończonych. Rozprawa doktorska. Wydział Elektryczny Pol. Poznańskiej, Poznań 2004, ss. 159, Poznań 2004. 
2. Stachowiak D., The influence of magnetic bias and prestress on magnetostriction characteristics of a giant magnetostrive actuator, Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, Numer 4/2013 s. 233-236.

Najczęściej cytowany artykuł: Demenko A., Stachowiak D., Electromagnetic torque calculation using magnetic network methods, Compel – The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. Vol. 27 No. 1, 2008. 

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: ponad 9 prac dyplomowych. 

Współpraca międzynarodowa:
Koordynator instytutowy Lifelong Learning Programme - ERASMUS w 2005-2008 r.
3 miesięczny staż w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates/Erasmus w 2002 r.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) sekretarz techniczny Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Poznaniu od 2007 r.; (b) członek Polskiego Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 2004 r.


dr inż. Cezary Jędryczka

dr inż. Cezary Jędryczka

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
cezary.jedryczka@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 66475803
fax. służbowy: 61 6652126

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice, ciecze o własnościach sterowanych polem magnetycznym, komputerowa symulacja zjawisk sprzężonych z wykorzystaniem metody elementów skończonych - analiza zjawisk elektromagnetycznych, hydrodynamicznych i cieplnych.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa :
(a) 2005-2010r. słuchacz studiów doktoranckich, od 2008r asystent w Zakładzie Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej, tematyka badawcza związana z modelowaniem pól sprzężonych w elektromagnetycznych przetwornikach z cieczami sterowanymi polem magnetycznym, a także zagadnieniami związanymi z projektowaniem i analizą silników z magnesami trwałymi oraz modelowaniem i syntezą przetworników elektromagnetycznych specjalnych. 

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 40 publikacji naukowych w tym 8 w czasopismach z listy filadelfijskiej, 
1. Cezary Jędryczka, Piotr Sujka, Wojciech Szeląg, The Influence Of Magnetic Hysteresis On Magnetorheological Fluid Clutch Operation, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 28, No. 3, 2009, s. 711-721.
2. Wojciechowski R., Jędryczka C., Demenko A., Mendrela E.A. "3D edge element calculations of electrical motor with double cylindrical rotor" Springer 2008, Computational Intelligence, Intelligent Computer Techniques in Applied Electromagnetics, June 2008, pp. 38 - 41.
3. Szeląg W., Jędryczka C., Wojciechowski R., Nowak M., Analiza wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne w cieczy magnetoreologicznej, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 6/2009, s. 93 - 97.
4. Jędryczka C., Szeląg W., Myszkowski A.: Analiza zjawisk sprzężonych w magnetoreologicznym różnicowym układzie przenoszenia momentu obrotowego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, Nr 4/2010, s. 195-200.
5. Wojciechowski R. M., Jędryczka C., Łukaszewicz P., Kapelski D., Analysis of high speed permanent magnet motor with powder core material, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2012, Vol. 31, No. 5, pp. 1528 – 1540.
6. Jędryczka C., Szeląg W.: Nastawialne sprzęgło rozruchowo-przeciążeniowe z cieczą magneto-reologiczną, Zgłoszenie patentowe nr P-391467, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 10.06.2010 r.
7. Jędryczka C., Szeląg W.: Sposób regulacji momentu sprzęgającego w magnetoreologicznym sprzęgle wiskotycznym, Zgłoszenie patentowe nr P-391466, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 10.06.2010 r.
8. Jędryczka C., Szeląg W.: Dyskretny przyrząd podziałowy z napędami bezpośrednimi, Zgłoszenie patentowe nr P-391211, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 13.05.2010 r.

Realizowane projekty badawcze:
Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa. Temat realizowany w ramach badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Podzadanie P.O.I 1.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Poznań - Warszawa - Wrocław 2010-2013.
Proszkowe obwody magnetyczne w uniwersalnych napędach elektrycznych. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego Rozwojowego PBR N R15 0058 06/2009, finansowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa 2009-2013.
Development of linear Propulsion Structure and Auxiliary EM Guidance for Multicar Rope-less Elevator System. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego,
Poznań 2011.
Provision of Electromagnetic Modeling and Analyses of Generator Structures under Development for Windmill. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego,
Poznań 2012.
Provision of Intermediate Design for Optimized Propulsion Subcomponents of Rope-less Elevator. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego, Poznań 2012.


dr inż. Rafał M. Wojciechowski

dr inż. Rafał M. Wojciechowski

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
rafal.wojciechowski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6475803
fax. służbowy: 61 6652381

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w mechatronice.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa :
W latach 2005-2010r. słuchacz studiów doktoranckich, od 2008r asystent w Zakładzie Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej, tematyka badawcza związana z modelowaniem trójwymiarowych pól elektromagnetycznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych z jednospójnymi i wielospójnymi obszarami przewodzącymi, a także zagadnieniami związanymi z projektowaniem, analizą i syntezą silników magnetoelektrycznych zasilanych z przekształtników energoelektronicznych.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 50 publikacji naukowych, w tym 14 w czasopismach z listy filadelfijskiej.
Demenko A., Sykulski J., Wojciechowski R. M., Network representation of conducting regions in 3D finite element description of electrical machines, IEEE Transactions on Magnetics, June 2008, Vol. 44, No. 6, pp. 714 – 717.
Demenko A., Sykulski J. K., Wojciechowski R. M, Calculation of inducted currents using edge elements and T-T0 formulation, IET Science, Measurement and Technology, November 2008, vol. 2, No. 6, pp. 434 – 439.
Wojciechowski R. M., Mendrela E. A., Demenko A., Magnetic Field and Torque in Permanent Magnet Slot-Less Brushless Motor with Twin Cylindrical Rotor, Przegląd Elektrotechniczny, No. 12/2009, pp. 246 – 251.
Demenko A., Wojciechowski R. M., Loop analysis of multi-branch, multi-node nonlinear circuits using singular formulation, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2009, Vol. 28, No. 3, pp. 691 – 699.
Demenko A., Sykulski J. K., Wojciechowski R. M., On the equivalence of finite element and finite integration formulations, IEEE Transactions on Magnetics, June 2010, Vol. 46, No. 8, pp. 3169 – 3172.
Wojciechowski R. M., Demenko A., Sykulski J. K., Inducted currents analysis in multiply connected conductors using reluctance – resistance networks, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2010, Vol. 29, No. 4, pp. 908 – 918.
Stachowiak D., Wojciechowski R. M., Analysis of permanent magnet motor with powder magnetic core using edge element method, Przegląd Elektrotechniczny, No. 11/2011, pp. 116 – 119.
Demenko A., Łyskawiński W., Wojciechowski R. M., Equivalent formulas for global magnetic force calculation from finite element solution, IEEE Transactions on Magnetics, February 2012, Vol. 48, No. 2, pp. 195-198.
Wojciechowski R. M., Jędryczka C., Łukaszewicz P., Kapelski D., Analysis of high speed permanent magnet motor with powder core material, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2012, Vol. 31, No. 5, pp. 1528 – 1540.
Wojciechowski R. M, Demenko A., Sykulski J. K, Comparative analysis of A-V and A-T-T0 calculations of induced currents in multiply connected regions, IET Science, Measurement and Technology, 2012, Vol. 6, No. 5, pp. 312 – 318.

Realizowane projekty badawcze:
Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa. Temat realizowany w ramach badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Podzadanie P.O.I 1.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Poznań - Warszawa - Wrocław 2010-2013.
Proszkowe obwody magnetyczne w uniwersalnych napędach elektrycznych. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego Rozwojowego PBR N R15 0058 06/2009, finansowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa 2009-2012.
Development of linear Propulsion Structure and Auxiliary EM Guidance for Multicar Rope-less Elevator System. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego,
Poznań 2011.
Provision of Electromagnetic Modeling and Analyses of Generator Structures under Development for Windmill. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego,
Poznań 2012.
Provision of Intermediate Design for Optimized Propulsion Subcomponents of Rope-less Elevator. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego, Poznań 2012.


dr inż. Krzysztof Kowalski

dr inż. Krzysztof Kowalski

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
krzysztof.kowalski@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652595

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, elektrodynamika techniczna, metody numeryczne w technice.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
1992-do chwili obecnej. asystent, adiunkt, wykładowca w PP, badania nt. polowego i polowo-obwodowego modelu stanów pracy maszyn elektrycznych i przetworników elektromagnetycznych; prace dotyczące zagadnień komputerowo wspomaganego procesu projektowania obiektu technicznego oraz zastosowania w tym obszarze metod optymalizacji; zagadnienia dotyczące wizualizacji i automatyzacji zadań grafiki w projektowaniu technicznym.

Publikacje naukowe: 
Ponad 60 publikacji naukowych, 5 w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie (ponad 40).


dr inż. Piotr Sujka

dr inż. Piotr Sujka

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
piotr.sujka@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652662

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, metody numeryczne w elektrodynamice.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2002-07 r. asystent w PP, badania nt. modelowania pól i polowych modeli przetworników elektromagnetycznych z uwzględnieniem histerezy magnetycznej;
(b) od 2007 r. adiunkt w PP, kontynuacja ww. badań, badania materiałów magnetycznych, maszyny homopolarne.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 30 publikacji naukowych w tym kilka w czasopismach z listy filadelfijskiej. 
Najczęściej cytowany artykuł: : The influence of magnetic hysteresis on magnetorheological fluid clutch operation, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Volume: 28 Issue: 3 Pages: 711-721, 2009.
Kilka zgłoszeń patentowych.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z Ośrodkiem Badawczym firmy OTIS w USA.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
Członkostwo w Polskim Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), sekretarz redakcji Roczników PTETiS.


mgr inż. Łukasz Knypiński

mgr inż. Łukasz Knypiński

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
lukasz.knypinski@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6655803

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, metody numeryczne w technice, algorytmy optymalizacji.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2006 – praca w dziale technicznym w Hőrmann Polska sp. z o. o. w Komornikach; (b) 2007 – 2008 studia w ramach programu edukacyjnego LLP Erasmus w Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL), Laboratoire d’Électrotechnique et d’Électronique de Puissance de Lille (L2EP), Bâtiment P2 59655 Villeneuve d'Ascq – France;
(c) 2010 - praca na stanowisku starszego referenta technicznego w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej; (d) 2010 – 2011 - praca na stanowisku starszego referenta do spraw badawczych przy realizacji projektu „Nowa generacja napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów kopalnianych”; (e) 2011 - praca na stanowisku asystenta w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej.

Publikacje naukowe, patenty: 
37 publikacji naukowych w tym 2 w czasopismach z listy filadelfijskiej. 

Członkowstwo w komitetach naukowych i technicznych:

(a) Emerald Literati Network Member; (b) Członek Komitetu Recenzyjnego czasopisma Progress In Electromagnetics Research – PIER, od 2012 r.

Wyróżnienia i nagrody: 
XIII International PhD Workshop OWD 2011 - Wisła-Głębce, 23-26 October 2011, POLAND, Distinguished Paper Award founded by the Dean of Electrical Engineering Faculty at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin for paper "Optimization and field-circuit simulation of permanent magnet brushless DC motor".
XIII International PhD Workshop OWD 2011 - Wisła-Głębce, 23-26 October 2011, POLAND, Young Experts Main Awards for paper "Optimization and field-circuit simulation of permanent magnet brushless DC motor".


mgr inż. Piotr Łukaszewicz

mgr inż. Piotr Łukaszewicz

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
piotr.lukaszewicz@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 66475803
fax. służbowy: 61 6652126

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, analiza sił lokalnych, metody numeryczne w technice, komputerowa symulacja zjawisk sprzężonych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, projektowanie zautomatyzowanych stanowisk pomiarowych.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2009 – 2013 starszy referent techniczny w Zakładzie Mechatroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Poznańskiej, od 2009r słuchacz studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.

Publikacje naukowe, patenty: 
1. Wojciechowski R. M., Jędryczka C., Łukaszewicz P., Kapelski D., Analysis of high speed permanent magnet motor with powder core material, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2012, Vol. 31, No. 5. pp.1528 – 1540.
2. Barański M., Szeląg W., Jędryczka C., Mikołajewicz J., Łukaszewicz P., Analiza i badanie silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim i magnesach w wirniku rozłożonych w kształcie litery U, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 89, Numer 2b/2013, s. 107-111, 2013..
3. Łukaszewicz P., Algorytm obliczania sił lokalnych w konstrukcjach z magnesami trwałymi, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Issue 72, 2012, s. 311-318.
4. Radziuk K., Stachowiak D., Łukaszewicz P., Zastosowanie środowiska LabView do badania właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Issue 72, 2012, s. 249-256.
5. Łukaszewicz P., Analysis of local force distribution on stator surface in line start permanent magnet synchronous motor with U-shaped magnets rotor, OWD 2012, Wisła, Poland, 20-23 October 2012, pp. 479-482.
6. Ślusarek B., Jankowski B., Kapelski D., Karbowiak M., Przybylski M., Łukaszewicz P., Wpływ zastosowania proszkowego obwodu magnetycznego na parametry eksploatacyjne silnika elektrycznego małej mocy, Materiały XV Sympozjum Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki0 PPEEm '2012, Wisła, 11-13 grudnia 2012 r.

Realizowane projekty badawcze:
Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa. Temat realizowany w ramach badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Podzadanie P.O.I 1.1.2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Poznań - Warszawa - Wrocław 2010-2013.
Proszkowe obwody magnetyczne w uniwersalnych napędach elektrycznych. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego Rozwojowego PBR N R15 0058 06/2009, finansowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa 2009-2013.
Development of linear Propulsion Structure and Auxiliary EM Guidance for Multicar Rope-less Elevator System. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego,
Poznań 2011.
Provision of Intermediate Design for Optimized Propulsion Subcomponents of Rope-less Elevator. Temat realizowany w ramach Projektu Badawczego, Poznań 2012.


mgr inż. Marcin Nowak

mgr inż. Marcin Nowak

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
mnowak_PP@wp.pl
tel. służbowe: 61 6652636
fax. służbowy: 61 6652381

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, diagnostyka silników prądu przemiennego.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) Studia na Wydziale Elektrycznym, kierunek Elektrotechnika, specjalność Mikroprocesorowe i Wykonawcze Układy Automatyki (2003-2008), (b) 2008r. stopień naukowy: magister inżynier (c) od 2008 r. słuchacz Studium Doktoranckiego „ Nowoczesna Inżynieria Elektryczna i Informacyjna” (d) 2010 r. do 2013r. praca w projekcie badawczym „Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów w górnictwie”.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 20 publikacji naukowych w tym 3 w czasopismach z listy filadelfijskiej.


prof. dr hab. inż. Jan Zawilak

prof. dr hab. inż. Jan Zawilak

Kierownik Zespołu Badań nad Układami Napędowymi i Strukturami Maszyn Elektrycznych dla Górnictwa
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
jan.zawilak@pwr.wroc.pl
tel. służbowe: 71 3202954, fax. służbowy: 71 3203467

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika - maszyny elektryczne, projektowanie.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa :
(a) 1967 r. młodszy konstruktor DOLMEL Wrocław; (b) 1968-73 studia Wydz. Elektryczny PWr; (c) 1973-77 studia doktoranckie W. Elektr PWr. badania nt. wielobiegowe silniki indukcyjne; (d) 1977-89 adiunkt badania nt. wielobiegowe maszyny elektr. prądu przemiennego; (e) 1989-92 docent badania nt. wielobiegowe maszyny elektr. prądu przemiennego; (f) 1992- do obecnie prof. nadzw. PWr. badania nt. wielobiegowe silniki synchroniczne dużej mocy, silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi; (g) wykonawca 6 grantów KBN; (h) 2008-2012 prodziekan Wydz. Elektrycznego PWr.; (i) 2002-2012 kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych PWr.; (j) 1991-1996 dyrektor oraz 1996-2002 z-ca dyrektora Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych PWr.; (g) nagrody: 1988 Indywidualna Nagroda MEN, zespołowe: 1997 dyplom BRUSSELS EUREKA ’97, 1997 Przew. KBN, 1999 Radę Federacji Stow. Nauk. Techn. NOT Wrocław, 2004 Nagroda NOT „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego”, 2004 nagroda NOT „Mistrz Techniki Dolnego Śląska” „2004 nagroda NOT Wicemistrz Techniki Dolnego Śląska”, 2006 r nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągniecie naukowo-techniczne; (h) kierował 26 pracami badawczymi wdrożonymi w przemyśle elektromaszynowym oraz górnictwie miedzi i węgla.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 166 publikacji naukowych, 11 patentów, 2 zgłoszenia patentowe, 2 monografie
1. Zawilak J., Uzwojenia zmiennobiegunowe maszyn elektrycznych prądu przemiennego W PWr, 1997. 
2. Ivanov O. B*, Shkrabets F. P*, Zawilak J.: Electrical generators driven by renewable energy systems Wroclaw University of Technology W PWr 2011.
3. Zalas P., Zawilak J.: Gentle synchronization of two-speed synchronous motor with asynchronous starting. Electrical Engineering (Berlin). 2012, vol. 94, nr 3, s. 155-163.
4. Zawilak J., Kordecki A.: Patent. Polska, nr 138142. Silnik trójfazowy o dwóch prędkościach obrotowych. Zgłosz. nr P 250195 z 24.10.1984. Opubl. 30.06.1987 / Politechnika Wrocławska.
5. Zawilak J., Kordecki A.: Patent. Polska, nr 121646. Silnik trójfazowy o trzech prędkościach obrotowych. Zgłosz. nr P 223600 z 17.04.1980. Opubl. 30.11.1983 / Politechnika Wrocławska.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 5 rozpraw doktorskich, obecnie promotor 1 rozprawy doktorskiej.
Recenzje: 10 recenzji rozpraw doktorskich, 2 recenzje rozpraw habilitacyjnych, 9 książek.

Współpraca międzynarodowa:
Staże naukowe: Moskiewski Instytut Energetyczny MEI 1998, Ukraińska Akademia Nauk Kijów 1999, Politechnika Kijowska 1999.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) redaktor naukowy wydawnictw instytutu Układów Elektromaszynowych 1986-91; (b) członek komitetów naukowych 3 cyklicznych konferencji międzynarodowych; (c) członek Rady Naukowej BOBRME KOMEL.


Barbara Ślusarek

Barbara Ślusarek

Kierownik Zespołu Badań nad Materiałami Magnetycznymi
Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
barbara.slusarek@itr.org.pl
tel. służbowe: 22 6192241 wew. 265
fax. służbowy: 22 6192947

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – materiały elektrotechniczne.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1971-1975 Instytut Mechaniki Precyzyjnej, inż. stażysta, asystent – badania stopów miedzi; (b) 1975 do chwili obecnej Instytut Tele i Radiotechniczny, asystent, st. asystent, adiunkt, docent, od roku 2010 prof. nadzw. ITR, kier. Zakładu Materiałów Magnetycznych, badania materiałów magnetycznych i ich zastosowanie w maszynach elektrycznych. 

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 220 publikacji naukowych i 2 monografie, 
Ślusarek B. Nowoczesne proszkowe kompozyty magnetyczne w zastosowaniu do maszyn i urządzeń elektrycznych, Monografie ITR, 2012
Miedziński B., V.N. Shoffa, Ślusarek B. Kontaktrony i ich właściwości użytkowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Najczęściej cytowany artykuł: Application of permanent magnets from Nd-Fe-B powder and from mixture of powders in dc motors, Journal of Magnetism and Magnetic materials, vol. 239. 1-3. February 2002.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 2 rozprawy doktorskie.
Recenzje: 4 recenzje rozpraw doktorskich, 1 recenzja rozpraw habilitacyjnych.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z Saginaw Valley State University, USA.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – członek zarządu głównego


Prof. dr hab. inż. Maria Zielecka

Prof. dr hab. inż. Maria Zielecka

Kierownik Zespołu Badań nad Tworzywami Silikonowymi
Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
maria.zielecka@ichp.pl
tel. służbowe: 22 5682840, 22 5682218
fax. służbowy: 22 5682390

Dyscyplina naukowa, specjalność:
nauki techniczne, technologia chemiczna, chemia związków krzemoorganicznych.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
1973-1976 Instytut Przemysłu Gumowego, asystent, 1979-1998 asystent, starszy specjalista w Zespole Silikonów, 1998-2012 IChP dr nauk technicznych, technologia chemiczna, kierownik Zespołu Polimerów Krzemu, 2012 dr hab., prof. IChP – do chwili obecnej Z-ca Dyrektora ds. Naukowo Badawczych; 
ponadto 2003 – do chwili obecnej – Pełnomocnik ds. Współpracy z Unią Europejską powołany przez Dyrektora IChP, a w czasie trwania 7 Programu Ramowego Przedstawicielem Uprawnionym do Reprezentowania Podmiotu Prawnego (Legal Entity Appointed Representative – LEAR) współpracujący z Komisją Europejską, 2007- do chwili obecnej Członek Zespołu Materiały Polimerowe Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

Publikacje naukowe, patenty, wdrożenia: 
Autor lub współautor ponad 50 publikacji, w tym 18 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, ponad 40 wystąpień konferencyjnych, 2 monografii, 22 patentów i 11 zgłoszeń patentowych (w tym dwóch międzynarodowych w trybie PTC); ponad 30 nagród i dyplomów za opracowane technologie m.in. na międzynarodowych wystawach wynalazczości. 
14 wdrożonych technologii.
Najczęściej cytowany artykuł: M.Zielecka, E.Bujnowska: Silicone-containing polymer matrices as protective coatings
Properties and applications, Progress in Organic Coatings 55 (2006) 160–167.

Kształcenie kadr:
Promotor pomocniczy 2 przewodów doktorskich.
Recenzja rozprawy hablitacyjnej.

Współpraca międzynarodowa:
Realizacja projektów badawczych General Electric Silicones, OSI Crompton, realizacja projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych UE; członkostwo indywidualne w European Platform of Women Scientists jako individual supporting member; 2000 – do chwili obecnej członek Oil&Colour; Chemists Association, Wlk. Brytania; 1999 – 2006 członek Rady Wydawniczej czasopisma Surface Coating International Part B: Coating Transactions wydawany przez Oil&Colour; Chemists Association, Wlk. Brytania (czasopismo przekształcone w Journal of Coatings Technology Research wyd. Springer; 2006 – do chwili obecnej członek Rady Wydawniczej czasopisma: Journal of Coatings Technology Research wyd. Springer; 2000 – do chwili obecnej – członek Rady Wydawniczej czasopisma: „Pigment & Resin Technology”, wydawanego przez Emerald Wlk.Brytania; 2002- do chwili obecnej ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny wniosków projektów Programów Ramowych.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
2010 – 2014 Członek European Scientific Committee – FATIPEC (Federation of Associationsa of Technicians for Industry of Paints in European Countries) jako jedyny reprezentant z Polski; 2012- do chwili obecnej Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 314 ds Nanotechnologii PKN


prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski

Kierownik Zespołu Badań nad Układami Sterowania Silnikami Magnetoelektrycznymi
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
krzysztof.zawirski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652386, fax. służbowy: 61 6652563

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika; Automatyka i Robotyka – zastosowania metod inteligencji maszynowej w automatyce.
Więcej

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 170 publikacji naukowych w tym ponad 10 w czasopismach z listy filadelfijskiej i 4 monografie, np. 
1. Kaczmarek T., Zawirski K., „Układy napędowe z silnikiem synchronicznym”, Wydawnictwo PP, Poznań 2000. 
2. Zawirski K., „Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych”, Wydawnictwo PP, Poznań 2005.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 4 rozprawy doktorskie.
Recenzje: 15 recenzji rozpraw doktorskich, 1 recenzja rozprawy habilitacyjnej, 4 recenzje wniosków o tytuł.

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca z uniwersytetami (a) w Koszycach, Żylinie, Zagrzebiu, Southampton, Mariborze; (b) Współpraca związana z członkowstwem w: Komitetach Naukowych Konferencji EPE, EPE-PEMC, ISI-IEEE, EPNC nt. układów automatyki napędu. 

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
(a) Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głów. Polskiego Tow. Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; (b) członek (z wyboru) Executive Council of European Power Electronics Association (z siedzibą w Brukseli) od 2006; (c) członek (z wyboru) Power Electronics and Motion Control Council (z siedzibą w Budapeszcie) od 2005, redaktor naczelny Roczników PTETiS; (d) członek IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) od 1996 a od 2003 członkiem seniorem (Senior Member); (e) przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uznanej w świecie konferencji międzynarodowej Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC, która odbyła się Poznaniu w wrześniu 2008 roku.


dr hab. Roman Muszyński, Prof nadzw.

dr hab. Roman Muszyński, Prof nadzw.

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Roman.Muszynski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652735
fax. służbowy: 61 6652563

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – napęd elektryczny, energoelektronika; Automatyka i Robotyka – układy elektromechaniczne o złożonej strukturze mechanicznej i ich sterowanie.
Więcej

Publikacje naukowe:
Ponad 160 publikacji naukowych w tym kilka w czasopismach z listy filadelfijskiej, kilka rozdziałów w monografiach i monografie:
Muszyński R.: Optymalizacja stanów statycznych układu napędowego z silnikiem przekształtnikowym. Rozprawy, Nr 351, Politechnika Poznańska 1999, (113 stron).
Muszyński R., Kaczmarek T.: Sterowanie układami elektromechanicznymi. Przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007, (131 stron).

Kształcenie kadr:
Promotorstwo: 2 rozprawy doktorskie.
Recenzje: 5 recenzji rozpraw doktorskich, 1 recenzja wydawniczna rozprawy habilitacyjnej, 1 recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym (recenzent z powołania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych).

Współpraca międzynarodowa:
Współpraca w ramach konferencji EPE-PEMC i OPTIM, z wieloma ośrodkami zagranicznymi, m. in. z University of Leoben (prof. Helmut Weiss), Technical University of Kosice (prof. Wiliam Fedak) i University of Maribor (prof. Karel Jezernik), Uniwersytet w Belgradzie.

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.

Członek Komitetów Naukowych i Organizacyjnych Konferencji Zagranicznych i Krajowych (napęd elektryczny, energoelektronika),
Członek Komitetu Naukowego "Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej",
Ekspert Międzynarodowego Zespołu Ekspertów do oceny merytorycznej projektów w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych


dr inż. Stefan Brock

dr inż. Stefan Brock

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
stefan.brock@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652627

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – automatyka napędu elektrycznego.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1990 - 2013 r. asystent, starszy asystent, adiunkt na Politechnice Poznańskiej, badania na temat sterowania napędów elektrycznych, zwłaszcza serwonapędów w układach o złożonej strukturze mechanicznej.
(b) główny wykonawca 7 grantów zamawianych przez KBN, Ministerstwo Nauki, NCN i NCBiR.
(c) prof. wizytujący w Izmir University w Turcji (2013,Erasmus LLP).

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 100 publikacji naukowych, w tym:
7 artykułów w czasopismach ISI Master Journal List(5 samodzielnie)
- 6 artykułów w innych czasopismach 
2rozdziały w monografii: PowerElectronics and Electrical Drives. Selected Problems.Komitet Elektrotechniki PAN
- Skrypt PP: Sterowniki programowalne


Kształcenie kadr:
Promotor pomocniczy w trwającym przewodzie doktoranckim.

Współpraca międzynarodowa:
Członkostwo w:
-komitetach Naukowych Konferencji „ElectricDriver and Powe Electronics”
-komitetach recenzentów konferencjiorganizowanych przez IEEE oraz EPE

Systematycznie wykonywane recenzje artykułów naukowych dla czasopism międzynarodowych z ISI Master Journal List: IEEE Trans. on IndustrialElectronics, IEEE Trans. on Control System Technology, COMPEL.


dr inż. Jan Deskur

dr inż. Jan Deskur

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
jan.deskur@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652735

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 1970-2012 Politechnika Poznańska; asystent, starszy asystent, adiunkt
; (b) 1994-1996 Universidade da Beira Interior; Visiting Professor; (c ) od 2008 PWSZ w Pile, starszy wykładowca.

Publikacje naukowe, patenty: 
Kilkadziesiąt publikacji naukowych, 2 monografie, 3 patenty, ponad 20 cytowań w czasopismach z listy Web of Science.
Najczęściej cytowana praca: Muszyński R., Deskur J.: Damping of Torsional Vibrations in High-Dynamic Industrial Drives, IEEE Transaction on Industrial Electronics,
Vol.57, No 2, February 2010, pp. 544 – 552.

Czynny udział w organizacjach naukowych i technicznych.


Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Członek Komisji Nauk Elektrycznych PAN w Poznaniu.


dr. inż. Tomasz Pajchrowski

dr. inż. Tomasz Pajchrowski

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.
Tomasz.pajchrowski@put.poznan.pl
tel. służbowy: 61 6652385

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika – Automatyka Napędu Elektrycznego.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
2000-2006 r. asystent w PP badania nt. odpornego sterowania silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, od 2005 od 2006 adiunkt w PP, badania nt. odpornego, adaptacyjnego i energooszczędnego sterowania silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych. 

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 40 publikacji naukowych w tym ponad 10 w czasopismach z listy filadelfijskiej, np.: 
1. Pajchrowski T., Zawirski K.: Application of Artificial Neural Network to Robust Speed Control of Servodrive. IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol.54, No.1, 
February 2007, pp. 200-207.
2. Tomasz Pajchrowski, "Robust control of PMSM system using the structure of MFC", COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and
Electronic Engineering, Vol. 30 Iss: 3, pp.979 - 995.

Kształcenie kadr:
Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich. 
Recenzje prac inżynierskich i magisterskich.

Współpraca międzynarodowa:
Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.


dr inż. Konrad Urbański

dr inż. Konrad Urbański

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
konrad.urbanski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652810
fax. służbowy: 61 6652563

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, automatyka napędu elektrycznego, metody inteligencji obliczeniowej.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
W latach 1995-2003r. asystent, od roku 2004 adiunkt, prowadzi badania głównie z zakresu sterowania bezczujnikowego napędów elektrycznych, obecnie pracuje
w Zakładzie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w PP, wykonawca 6 grantów KBN.

Publikacje naukowe, patenty: 
Ponad 50 publikacji naukowych w tym 5 w czasopismach z listy filadelfijskiej, np.:
1. Urbanski K., Zawirski K.: „Adaptive observer of rotor speed and position for PMSM sensorless control system”, COMPEL, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol.23, No. 4, 2004, pp.1129 – 1145, ISSN 0332 1649, ISBN 0 84544 005 6.
2. Urbanski K., “Position estimation for PMSM drive equipped with the motor choke,” Przegląd Elektrotechniczny, no. 04, pp. 237–241, 2013, ISSN 0033-2097.

Współpraca międzynarodowa:
Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej EPE-PEMC 2008


mgr inż. Marcin Kanarek

mgr inż. Marcin Kanarek

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
marcin.kanarek@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652810

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Automatyka – sterowanie PMSM.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
a) doktorant na Wydziale Elektrycznym PP (Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej); b) od 2009 asystent, tamże.

Publikacje naukowe, patenty: 
1. Kanarek Marcin, Brock Stefan - „Zastosowanie algorytmów inspirowanych biologicznie do rozwiązania zagadnienia odwrotnego kinematyki.” 
- Proceedings of XIV Conference ZKwE'09, pp. 195-196 Poznań, April 20 – 22, 2009. 
2. Kanarek Marcin - „Energooszczędne sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych”
- Proceedings of XVI Conference ZKwE'11, pp. 195-196 Poznań, April 11 – 13, 2011.
3. Kanarek Marcin - „Energy efficient control of permament magnets synchronous motor” - Poznan University of Technology Academic Journals – Electrical Engineering
vol. 65, pp. 45-54, Poznań, 2011.
4. Brock Stefan, Kanarek Marcin - „Energy-efficient Control Algorithms of Permanent Magnet Synchronous Motors for Fan Applications” - przedstawiony na konferencji 
Mikromaszyny i Sterowanie, Sterdyń 2011. 

Współpraca międzynarodowa:
Członek Komitetu Organizacyjnego EPE-PEMC 2008.


mgr inż. Dominik Łuczak

mgr inż. Dominik Łuczak

Członek Zespołu Badań nad Układami Sterowania Silnikami Magnetoelektrycznymi
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
dominik.luczak@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652810

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Automatyka i robotyka - automatyka napędu elektrycznego, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) 2009 ukończone stacjonarne jednolite studia a na kierunku Automatyka i Robotyka PP, 2011 ukończone studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka PP; (b) od 2009 r. asystent w PP, od 2010 r. słuchacz Studium Doktoranckiego - Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna, badania nt. wykorzystania filtrów cyfrowych w układzie regulacji napędu elektrycznego z złożoną strukturą mechaniczną; (c) od 2012 Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrycznego PP.

Publikacje naukowe, patenty: 
1. 2 rozdziały w monografiach naukowych.
2. 4 artykuły w czasopismach naukowych polskich.
3. 7 artykułów w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych.
4. 3 zgłoszenia patentowe polskie.


Kształcenie kadr:
Nauczyciel akademicki. 

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.

(a) od 2012 Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów Wydziału Elektrycznego PP; (b) od 2012 członkostwo w IEEE (Student Member) - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Industrial Electronics Society.


mgr. inż. Krzysztof Nowopolski

mgr. inż. Krzysztof Nowopolski

Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
krzysztof.nowopolski@put.poznan.pl
tel. służbowe: 61 6652385

Dyscyplina naukowa, specjalność:
Automatyka i Robotyka - Programowalne Układy Elektroniczne (FPGA), Systemy Mikroprocesorowe.
Więcej

Działalność naukowo-zawodowa:
(a) Asystent w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (od 2012); (b) studia doktoranckie "Nowoczesna Inżynieria Elektryczne i Informacyjna" (od 2012); (c) współautor książki edukacyjnej "Mały Inżynier" (2011); (d) instruktor kursów robotyki i elektroniki dla dzieci i młodzieży (2010-2011).

Publikacje naukowe, patenty: 
Nowopolski K.: Implementation of a ball-and-beam control system as an instance of a Simulink to 32-bit microcontroller interface, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Vol. 75, Poznań 2013.

Współpraca międzynarodowa:
Staż w siedzibie korporacji energetyki jądrowej Westinghouse Electric Company (Cranberry, USA), dział Nuclear Power Plants Installation Support Instrumentation & Control – uczestnik programu Polish-American Internship Initiative (2012).

Czynny udział we władzach organizacji naukowych i technicznych.